Privacyverklaring

Voor een optimale werking van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Dit dossier bevat :

 • aantekeningen van de informatie van u gekregen in het intakegesprek
 • aantekeningen uit onderzoeksverslagen, informatie van de school van uw kind (die met uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is aangevraagd)
 • verslagen die het verloop van de therapie beschrijven te weten: samenvatting spelobservatie, tussen- en eindverslagen.

Als vertegenwoordiger van Vrijspel, praktijk voor speltherapie, ben ik verplicht om de privacy van u en uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens van uw kind en die van u zelf.
 • er voor zorgdraag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • als  behandelend therapeut van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
 • als therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Soms kan het nodig zijn om gegevens uit het dossier van uw kind met derden te delen:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • een klein deel van de gegevens van uw kind wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

NB: de gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Als ouder/wettige vertegenwoordiger heeft u een aantal rechten m.b.t. het dossier van uw kind:

 • het recht op inzage
 • het recht op rectificatie
 • het recht om vergeten te worden
 • het recht op dataportabiliteit.

Privacywetgeving en facturen:

Op de factuur die u maandelijks ontvangt staan de gegevens van uw kind die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, gegevens die nodig zijn om deze factuur te kunnen declareren:

 • De naam, adres en woonplaats
 • De  geboortedatum
 • Zijn of haar BSN /SVB klantnummer/ relatienummer zorgverzekering (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de
 • bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld: behandeling speltherapie, Intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

Privacy van uw minderjarig kind als cliënt:

De therapeut wordt betaald door de ouders of instanties, en werkt in dienst vanuit het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit betekent dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen naar voren wordt gebracht na overleg met en toestemming van het kind.

Ouders/verzorgers realiseren zich dat het niet of gedeeltelijk verstrekken van informatie die wel van belang is voor het verloop van de therapie, kan leiden tot eventueel nadelige gevolgen, waarvoor de ouders/verzorgers in dat geval zelf verantwoordelijk zijn.

© 2018 Renate de Koning Boeters

De informatie op deze website is met zorg opgesteld, maar u wordt met nadruk aangeraden om bij zaken van medische aard relevant medisch advies te vragen.